Tobolsk, Russia
Dr Olga Richkova
Tyumen State Medical University