Tyumen, Russia
Dr Olga Richkova
Tyumen State Medical University
Kseniiay Kyzmicheva (Adult age group)
Tyumen State Medical University