Warsaw, Poland
Professor Boles?aw Samoli?ski
Warszawski Universytet Medyizny