Anuradhapura, Sri Lanka
Dr Jagath Chaminda Ranasinghe
Teaching Hospital Peradeniya