Kathmandu, Nepal
Dr Mahesh Gautam
Kanti Children Hospital