Taipei, Taiwan
Professor Jing-Long Huang
Chang Gung University